Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho
  • 이미지를 갤러리 뷰어에 로드 , Radio Braun T 23 diseño de Dieter Rams en 1960 - falsotecho

1960년 디터 람스가 디자인한 라디오 브라운 T 23

정가
€90,00
판매 가격
€90,00
정가
품절
단가
당 
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

1960년 디터 람스가 디자인한 라디오 브라운 T 23

라디오가 작동하지 않고 플라스틱에 자국과 긁힌 자국이 있고,

장식하거나 수리하기 위해 판매됩니다.